Opći uvjeti poslovanja od 1.9.2021.

Primjena

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se za sve logističke, otpremničke i transportne usluge koje pruža PRIMACOŠPED d.o.o., Jankomir 25, Zagreb (“PRIMACO”). Uz Opće uvjete PRIMACO primjenjuju se i u tom trenutku važeći Opći uvjeti poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske (HGK) u dijelu u kojem ne proturječe ovim Općim uvjetima . Zasebnim ugovorom između PRIMACO i klijenta mogu se propisati određena odstupanja od ovih Općih uvjeta u kojem slučaju prednost ima ugovor među strankama.

Ponude

Ponude se temelje na cijenama, tarifama i tečajevima važećima u trenutku davanja ponude, vrijede do roka određenog za njeno prihvaćanje i neobvezujuće su do potvrde svakog pojedinačnog naloga od strane PRIMACO, odnosno prijenosa AWB (Air waybill – zračni teretni list) za zračni transport prema Montrealskoj konvenciji. Ponude su povjerljive,  vrijede isključivo za primatelja na kojeg su naslovljene i obuhvaćaju samo poslove koji su u njoj izričito navedeni. U slučaju neovlaštenog otkrivanja trećim osobama, može se potraživati ugovorna kazna u protuvrijednosti od 5.000,00 eura (ne utječe na pravo na daljnju naknadu štete).

Prilikom izrade ponude, PRIMACO nije dužan provjeravati podatke dobivene od nalogodavca. Ponude se izdaju temeljem podataka dobivenih od strane nalogodavca, te PRIMACO zadržava pravo jednostrane izmjene istih sukladno stvarnim karakteristikama robe (npr. dimenzije, opasne tvari i slično). Nalogodavac je dužan upozoriti na moguće rizike ili pravne zabrane vezane uz svoju robu (npr. izvozne/uvozne zabrane, prava intelektualnog vlasništva, itd.), te je odgovoran za svu štete u slučaju propusta. U slučaju pravne nesigurnosti ili rizika (između ostalog nedostatak osiguranja), PRIMACO nije dužan izvršiti odnosno nastaviti izvršavati uslugu temeljem potvrđenog naloga. Informacije o vremenu i datumu isporuke, carinama, pristojbama, porezima i slično tumače se bez obveza.

Nalog

Otprema i doprema robe, kao i poslovi s tim u vezi obavljaju se temeljem naloga odnosno dispozicije. Nalog treba sadržavati sve potrebne podatke o robi, njezinim svojstvima, točne upute u pogledu njihove otpreme i izvršenju poslova u vezi s otpremom te druge podatke potrebne za ispravno i pravodobno izvršenje naloga.

Nalog se u pravilu daje pismeno. Nalog dan usmeno ili telefonom u pravilu treba biti potvrđen pismeno.

Kada je PRIMACO dan nalog, smatra se da mu je dana i ovlast za plaćanje vozarina, pristojbi i drugih troškova. Nalogodavac je dužan otpremniku pravodobno staviti na raspolaganje sredstva potrebno za pokriće istih, u protivnom, nalogodavac će sam snositi posljedice.

Nalogodavac snosi sve posljedice nastale zbog pogrešnog, nepotpunog, nejasnog, proturječnog i prekasno danog naloga. Smatra se da nalogodavac nije pravodobno predao potrebne dokumente i onda kada njegov poslovni partner nije pravodobno dostavio takve podatke.

PRIMACO nije odgovoran za skrivene nedostatke dokumenata. Sve posljedice koje proizađu iz neispravnih dokumenata ili zbog nepravodobne predaje dokumenata otpremniku snosi nalogodavac.

PRIMACO nije dužan predati, odnosno preuzeti robu uz davanje jamstva.

Kada nalogodavac izmjeni nalog čije je izvršavanje već započeto, PRIMACO će postupiti po izmijenjenom nalogu ako mu je to moguće, bez odgovornosti za posljedice izazvane izmjenom naloga.

Kada nalogodavac povuče dani nalog dužan je PRIMACO isplatiti naknadu za već učinjene usluge te naknadu za prouzročene troškove.

Prihvat i predaja robe

Smatra se da je PRIMACO primio robu kada ju je preuzeo radi otpreme, te da je predajom prijevozniku predaja robe izvršena.

Ako nije drukčije ugovoreno PRIMACO može sam obaviti prijevoz u cijelosti ili djelomično. Ako prijevoz obavlja sam ima prava i obveze vozara.

Ako je zaključen ugovor za prijevoz robe morem, nalogodavac je obvezan ugovoriti i uvjete utovara i istovara uobičajene u odnosnim lukama. Nalogodavac snosi troškove nastale time što lučka organizacija ili brodar nisu ispunjavali uvjete utovara i istovara uobičajene u luci. Nalogodavac snosi troškove nastale zbog zakrčenja luke, pristaništa, ranžirnih i sabirnih stanica i drugih prometnih mjesta, nedostatka skladišnog prostora, nedostatka prijevoznih sredstava, čekanja broda u luci i drugih prijevoznih sredstava u pristaništima i željezničkim stanicama, prekovremenog rada, čekanja u praznične i neradne dane i prekide rada zbog nevremena ili druge više sile.

PRIMACO ne odgovara za obavijesti brodara i njegovog agenta o kretanju i dolasku broda, niti za obavijesti ostalih vozara.

Dangube prijevoznih sredstava za pošiljke kod kojih je PRIMACO po prijevoznim dokumentima primatelj, a koje nisu nastale dokazanom krivnjom PRIMACO, snosi nalogodavac, s pravom potraživanja od organizacije čijom je krivnjom nastala danguba.

Prijevozni i popratni dokumenti

U pogledu dokumenata potrebnih za prijevoz stvari PRIMACO se može poslužiti postojećim tipskim ispravama – obrascima koji su uobičajene u pojedinim granama prijevoza. Ukoliko u tim dokumentima postoje klauzule kojima se umanjuje ili isključuje odgovornost prijevoznika, PRIMACO za te obveze ne odgovara.

PRIMACO ne ispituje pravovaljanost ovlasti donosioca popratnih dokumenata, niti potpisnika naloga.

PRIMACO po primitku naloga na ispituje postoje li zakonske ili druge smetnje za otpremu robe te postoje li uvozna, izvozna ili tranzitna ograničenja i tome slično, pa eventualni troškovi s time u vezi terete nalogodavca.

Izbor najpovoljnijeg načina prijevoza

Kada nalog o otpremi ne sadrži nalog o prijevoznom putu, prijevoznom sredstvu i postupku za otpremu robe, PRIMACO je ovlašten odabrati odnosno kombinirati mogućnosti koje će biti najpovoljnije na nalogodavca.

PRIMACO može komadne pošiljke otpremiti u zbirnom prometu, ako nije primio izričit i pisani drukčiji nalog.

Nalogodavac će u prodajnom ugovoru, a u skladu s paritetom iz tog ugovora, obvezati svog partnera da se u pogledu prijevoza robe pridržava uputa koje će mu dati PRIMACO. PRIMACO ne odgovara za štetu ako se nalogodavčev partner ne bude pridržavao njegovih uputa.

Rokovi

PRIMACO odgovara za rok otpreme ili isporuke samo ako se na to izričito obvezao, pa i onda u granicama odgovornosti vozara i drugih sudionika u prijevozu robe koje angažira.

Pregled pakiranja

Nalogodavac je obvezan robu koja je predmet otpreme zapakirati prema njenoj prirodi, obilježjima te potrebama prijevoznog puta i prijevoznog sredstva. Nalogodavac prilikom pakiranja robe posebnu pozornost treba obratiti na način pakiranja robe, da roba ne bi izazvala oštećenja na drugoj robi koja je predmet otpreme, imovini trećih osoba kojom PRIMACO raspolaže, te da nema negativnog utjecaja na sigurnost i zdravlje osoba.

Kod preuzimanja/utovara robe, bilo da se radi o direktnom preuzimanju od PRIMACO, bilo od agenata koje PRIMACO može angažirati u svojstvu podugovaratelja, PRIMACO nije dužan provjeriti da li roba ima oštećenja, manjkova ili mana odnosno da li je pakiranje pogodno za transport (osim očiglednih oštećenja).

Predmetno se odnosi posebice na zračni transport, dodatne provjere pošiljki, uključujući i otvaranje pojedinačnih pošiljki, isključivo po izričitom nalogu nalogodavca. U slučaju da je PRIMACO uključen u obavljanje takvih provjera, PRIMACO je odgovoran samo u slučaju krajnje nepažnje ili namjere.

Pakirna sredstva

Sva pakirna sredstva (palete, kuke, kutije, kontejneri i sl.), moraju biti vraćena neoštećena, očišćena i bez trajnih naljepnica, oznaka i brojeva ili onečišćenja. U suprotnom svi će troškovi bit zaračunati nalogodavcu. Zamjena paleta, kutija ili bilo kojeg drugog pakirnog sredstva bit će obavljena od strane PRIMACO samo u slučaju posebnog pisanog sporazuma.

Carinjenje

Smatra se da je davanjem naloga za otpremu robe dan nalog i za carinjenje, ako nije izričito i pismeno drukčije ugovoreno.

U postupku carinjenja robe PRIMACO nastupa u ime i za račun nalogodavca (izravno nastupanje) ili u svoje ime, a za račun nalogodavca (neizravno zastupanje).

PRIMACO podnosi carinske dokumente na osnovi podataka nalogodavca odnosno njegovog poslovnog partnera, te ne snosi odgovornost ukoliko se ti podaci ne slažu sa stvarnim stanjem.

Za obavljanje poslova carinskog zastupanja PRIMACO ima pravo na posebnu naknadu.

Nalog za carinjenje robe ne sadrži obvezu PRIMACO da isplati carinske pristojbe za račun nalogodavca.

PRIMACO određuje mjesto carinjenja kada ono u nalogu odnosno propisima nije određeno.

PRIMACO će poduzeti pravne radnje (na primjer u slučaju carinskih odluka, konfiskacije, itd.) samo u slučaju izričitog i opravdanog naloga i po primitku adekvatnih jamstava.

Naknada za usluge i naknada troškova

PRIMACO ima pravo na naknadu za svoje usluge te na naknadu svojih troškova. Naknada se utvrđuje tarifom ili posebnim ugovorom.

Sve cijene iskazane su bez PDV-a ili bilo kojih drugih poreza ili naknada. Ako nije drukčije dogovoreno u pisanom obliku, računi dospijevaju nakon primitka. U slučaju dogovorene odgode plaćanja, PRIMACO može uvjetovati obavljanje daljnjih usluga ne-prekoračenjem postavljenih kreditnih limita. Naknade, troškovi davanja i sl. isključeni si iz odgode plaćanja, za sljedeće vrste troškova ne izdaje se odgoda plaćanja: PDV, drugi porezi i davanja, carinske naknade ili izdaci, ležarina, zadržani iznosi, takse za prolaz isl.

Reklamacije računa moraju se dostaviti PRIMACO u pisanom obliku u roku od 8 dana po primitku, u protivnom se smatrati da je račun u cijelosti prihvaćen. Kada se prigovorom osporava samo dio računa, nesporan dio plativ je sukladno valuti naznačenoj na računu. U slučaju zakašnjelog plaćanja PRIMACO zadržava pravo obračuna zakonskih zateznih kamata te troškova naplate.

Kada PRIMACO u izvršavanju naloga predujmi vlastita sredstva, ima pravo na posebnu naknadu za predujmljena sredstva čija se visina utvrđuje važećim cjenikom otpremnika odnosno sporazumom s nalogodavcem.

Kada PRIMACO, pozvan prije roka zastare, isplati manje zaračunatu vozarinu, carinske pristojbe, skladišninu, prekostojnice i tome slično, nalogodavac je dužan, ako ti izdaci nisu bili obuhvaćeni ukupnom svotom, nadoknaditi mu i dodatno isplaćene iznose.

Osiguranje

NAPOMENA: Ne postoji automatsko transportno osiguranje! Oznaka vrijednosti pošiljke u nalogu za otpremu ne smatra se nalogom za osiguranje. Osiguranjem jedne pošiljke ne nastaje obveza otpremnika da osigurava sve kasnije pošiljke svog nalogodavca.

Na zahtjev nalogodavca, PRIMACO će organizirati transportno osiguranje koje pokriva slučaj štete / gubitka do pune vrijednosti robe. Međutim, to će se učiniti isključivo na temelju izričitog pismenog naloga. Kad nalog za osiguranje ne sadrži posebne rizike koje treba pokriti osiguranjem, pokrivaju se samo osnovni rizici.

Trošak transportnog osiguranja pada na teret nalogodavca.

Ako nalogodavac nije dao nalog za osiguranje, ili je dao nalog za djelomično pokriće, štetne posljedice koje bi zbog toga nastale padaju na teret nalogodavca.

Odgovornost PRIMACO

Odgovornost prijevoznika je ograničena ili je isključena. Odgovornost PRIMACO je u skladu s Općim uvjetima poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske i ni u kom slučaju ne može prelaziti granice važećih međunarodnih prijevozničkih konvencija (MC, WC, CMR, CIM, Haška pravila), primjenjivih BL-Uvjeta, AWB uvjeta (vidi www.iata.org, traži “600B rezolucija) ili uvjeta pojedinih podizvođača. Odgovornost PRIMACO u zračnom prijevozu ograničena je prema čl. 22. Montrealske konvencije (MC) .Bez obzira na ugovoreni zračni ili pomorski prijevoz, (dio) prijevoz(a) može se organizirati kao cestovni prijevoz. Podaci koji se odnose na vrijednost robe u nalozima, računima, transportnim ili drugim dokumentima, u nedostatku izričitog odobrenja PRIMACO u pisanom obliku, ne povećavaju odgovornost. PRIMACO nikada neće prihvatiti veću odgovornost bez izričitog sporazuma u pisanom obliku.

PRIMACO ne odgovara za štetu nastalu zbog više sile ili svojstva same robe.

PRIMACO ne odgovara za pošiljateljevu i/ili primateljevu izmaklu korist/dobit, kao niti za običnu štetu koja može nastati nalogodavcu i/ili primatelju zbog: gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja robe; prekoračenja roka za otpremu i dopremu robe ili neizvršavanja usluge.

PRIMACO ne odgovara za netočno obračunane vozarine i za carinske i druge javne pristojbe. PRIMACO je dužan podnijeti reklamaciju samo ako to nalogodavac izričito traži. Tada je nalogodavac dužan predati otpremniku prijevozne, carinske i druge dokumente potrebne za podnošenje reklamacije.

PRIMACO nije odgovoran ni u kojim uvjetima za bilo koju reklamaciju koja se odnosi na zapljenu ili zadržavanje dobara tijekom prijevoza od strane carine ili drugih nadležnih vladinih tijela.

Odgovornost nalogodavca

Nalogodavac odgovara za sve štete koje njegova roba uzrokovala ostaloj robi, objektima i opremi PRIMACO ili trećih osoba, te za ozljede ili smrt radnika PRIMACO i drugih osoba, ako su one nastupile kao posljedica sljedećeg: a) ukoliko je roba sadržavala opasne predmete, predmete kojima je promet izričito zabranjen ili treba biti obavljen sukladno posebnim pravilima i/ili zakonima, b) ukoliko se nalogodavac nije pridržavao zakonskih uvjeta propisanih za slanje određenih predmeta te c) ukoliko roba nije bila zapakirana sukladno njenoj prirodi, obilježjima, te potrebama prijevoznog puta i prijevoznog sredstva.

Pravo zadržavanja i zaloga

PRIMACO ima pravo radi osiguranja naplate svojih potraživanja (tekućih i prijašnjih) prema nalogodavcu zadržati nalogodavčevu robu sve dok mu nalogodavac ne podmiri njegova potraživanja. Pravo zadržavanja ima sve dok ima posjed istih, odnosno posjeduje ispravu na temelju koje može tim stvarima raspolagati.

Zaštita podataka

Ugovaranjem naloga, nalogodavac je suglasan da njegovi osobni podaci budu elektronički obrađeni i pohranjeni unutar PRIMACO grupe, te da ga se može kontaktirati od strane PRIMACO u marketinške svrhe vezano uz ponudu proizvoda i usluga. Ova suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku. Podaci će biti tretirani kao strogo povjerljivi i neće se prenijeti na treće osobe, osim ako je to neophodno za pravilno obavljanje odgovarajuće usluge ili isto zahtijevaju državna tijela i/ili organi na legitimnoj osnovi.

Razno

Nevaljanost pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Odustajanje (jednokratno ili ponovljeno) od inzistiranja na strogoj primjeni bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta neće se tumačiti kao odricanje od bilo koje odredbe ili prava. Prihvatom ponude sastavljene od strane PRIMACO, stranke su sklopile ugovor o otpremi sukladno članku 849. i 856. Zakona o obveznim odnosima. Radi izbjegavanja dvojbe, ponuda se neće smatrati otpremom u smislu članka 866. Zakona o obveznim odnosima. Za sve ugovore s PRIMACO primjenjivati će se Hrvatsko zakonodavstvo ukoliko drugačije nije izričito propisano. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.